Boekennieuws

 

R.H. Postma

 

Het Grafisch Centrum Oostergo te Metslawier heeft de laatste jaren al verscheidene boeken gedrukt die handelen over de geschiedenis van Noord-Oost Friesland. Meestal waren dat historische werken die feitelijkheden bevatten.

Enkele weken geleden heeft deze drukkerij zich aan een ander genre gewaagd: verhalend proza. Het boek heet: ”Willem Taeckes uit Anjum” en het is geschreven door Harke Iedema uit Dokkum. Hij heeft al eerder enkele werken gepubliceerd over de historie van Anjum.

In zijn boek ”Van Anigheim tot Anjum” beschrijft hij een voorval van een inwoner van Anjum die ten tijde van de kerkhervorming de maagd Maria beledigt en daarvoor moet boeten. Dit voorval heeft hij gebruikt om er een verhaal omheen te weven. Bij het lezen van dit boek moest ik soms denken aan de boeken die Sibe van Aangium schreef over Hotse Hiddes. Ze handelen over dezelfde periode en spelen zich ook grotendeels af in onze omgeving. Ik weet me nog goed te herinneren hoe ik als jongen van een jaar of twaalf deze boeken prachtig vond. De eigen omgeving waarin het verhaal speelde, gaf ze een extra dimensie.

Het verhaal van Harke Iedema begint in de winter van 1526, hoofdpersoon Willem Taeckes gaat op schaatsen naar Dokkum. Uit de beschrijving blijkt dat Iedema zich goed dokumenteert. Willem’s belevenissen worden tegen een historische achtergrond geplaatst zodat iemand die minder goed op de hoogte is met die feiten, het verhaal prima kan plaatsen.

In het eerste hoofdstuk ontmoet Willem de kapelaan van Dokkum die ook bij zijn pake op bezoek komt vanwege de verjaardag. Deze ontmoeting zal er toe leiden dat hij in moeilijkheden komt.

Aan het einde van hoofdstuk I is de schrijver wel heel nadrukkelijk aanwezig als daar staat: ”Wat zich de komende weken   Daarvoor gaan we naar het volgende hoofdstuk”. Gelukkig blijft het tot deze ene keer beperkt want het is immers logisch dat het vervolg in de komende hoofdstukken wordt beschreven.

Toen ik een keer met het verhaal was begonnen te lezen raakte ik benieuwd naar de afloop. Het werk liet zich vlot lezen en bleef mij boeien. Iemand die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de eigen omgeving, zal dit werk met plezier lezen. En wat betreft uitvoering en vormgeving: het Grafisch Centrum heeft keurig werk geleverd.

 

Uit: ”De Sneuper” Officieel Orgaan van de Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum. Negende Jaargang  nr. 4  nummer 35. DEC. 1995