Gistermorgen hele oplaag (700) al verkocht

 

Overweldigende belangstelling voor dorpskroniek Anjum

 

In een bijna onvoorstelbaar hoog tempo is dit weekend het boek over de geschiedenis van Anjum ”de deur uitgegaan”.

Werd vrijdagavond in ”De Dobbe” omstreeks negen uur met de verkoop van de 700 examenplaren begonnen, gistermiddag om half twaalf moest men al het ”uitverkocht” laten horen. ”Is ’t net bisûnder”, zo zei de heer Gerrit Haaksma, die vrijdag de leiding had van de dorpsavond, waarop het eerste exemplaar door burgemeester R.W. Dijkstra aan de schrijver Harke Iedema werd aangeboden. Een ongedwongen en gezellige avond, voor en door het dorp en ook bijgewoond door vele oud-Anjumers.

Het was bekend dat men zou trachten de gehele oplage in een kort tijdsbestek te verkopen. Doch dat het met zo’n sneltreinvaart zou gaan had noch de schrijver, noch de heer Haaksma verwacht.

 

Het is een prachtige bekroning geweest van het werk, dat de heer Harke Iedema ruim twee jaar heeft bezig gehouden. Sneupen hier en sneupen daar, praten met deze en gene, oude foto’s bij elkaar zoeken, tekeningen en dan alles te boek stellen.

De heer Iedema vertelde ook hoe het allemaal was gegaan, wat hem ertoe had gebracht om tot het schrijven van dit 280 pagina’s tellende boekwerk te komen.

 

Bij één van z’n bezoeken aan het gemeentearchief te Metslawier i.v.m. het opzetten van een stamboom geraakte de heer Iedema in gesprek met ambtenaar Piet Dijkstra. ”We hebben op zolder ergens ook nog een afbeelding liggen van de Holdingaburcht”, zo zei deze. Even later zaten beide al op de zolder en na geruime tijd zoeken kwam de bewuste prent te voorschijn. Na wat heen en weer gepraat kreeg Iedema de afbeelding mee voor het laten maken van een (foto)overdruk.

 

En dan begint het.

Ik heb die nacht niet kunnen slapen, zo vertelde de schrijver vrijdagavond, steeds dwaalde die oude burcht mij voor ogen. Waar heeft deze precies gestaan, wie waren de bewoners allemaal, hoe waren de tijdsomstandigheden?

Het onderzoek naar een antwoord op deze vragen leverde veel gegevens op en zo langzamerhand was het idee ”boek” om de hoek komen kijken.

 

 

Schriftelijk

De heer Iedema wilde graag dat – wanneer de Anjumers menen in het boek iets ontdekt te hebben dat niet klopt – ze niet de telefoon grijpen, maar dit schriftelijk melden. Z’n adres is Stationsweg 30, Dokkum.

De schrijver wilde in het openbaar graag de heer Haaksma bedanken voor de geweldige steun van deze ondervonden. Deze veronderstelde dat het boek ”heel wat los zal weken” en dat het nuttig zal zijn een avond te organiseren waar hierover zal kunnen worden gesproken. Misschien is het mogelijk dat zo’n bijeenkomst in de nabije toekomst door b.v. Dorpsbelang kan worden belegd.

 

Waardering

Streekarchivaris W.T. Keune was vol lof over de totstandkoming van dit boek over de geschiedenis van Anjum en onderstreepte de betrouwbaarheid over hetgeen erin naar voren wordt gebracht.

Dat mensen over hun dorp schrijven, over het wel en wee in het verleden zou veel meer moeten plaatshebben.

 

Ook burgemeester Dijkstra sprak met waardering over de manier waarop de schrijver zich heeft ingespannen om de historie van z’n vroegere woonplaats op te diepen en in een boek vast te leggen.

Eén van de aspecten van zo’n dorpskroniek is z.i. dat het gemeenschapsgevoel erdoor wordt versterkt. Niet alleen feliciteerde hij de schrijver maar ook het dorp Anjum en de Anjumers.

 

Enveloppen-aktie

Naast de aanbieding en verkoop van het boek – in de ruime pauze – stond deze avond in het teken van wat Anjum op het culturele terrein weet te brengen.

In de eerste plaats was daar het optreden van het korps ”Halleluja” onder leiding van meester Jagersma. Het korps bestaat binnenkort zeventig jaar. De vereniging heeft niet te klagen, maar een korps zit nooit goed in ”de slappe was”. Om de kas wat te spekken wordt eerstdaags een enveloppenaktie in het dorp gehouden. De heer Haaksma wekte z’n dorpsgenoten op – ”ik wit it, wy dogge nea forgeefs in birop op jimme” – om ook nu weer deze aktie tot een sukses te maken.

Ook verleende de zangvereniging ”Sursum Corda” medewerking aan deze avond. Doordat de heer T. Jongeling wegens gezondheidsredenen moest bedanken heeft het koor moeten uitzien naar een nieuwe dirigent. Dit is de heer T.K. Tilstra van Dokkum geworden die inmiddels een vaste aanstelling heeft gekregen. Het koor telt zo rond de 35 leden en kan nog wel wat jonge krachten gebruiken.

 

Declamatie

De jeugd kwam met verschillende voordrachten. Dit waren Dukkie v.d. Herberg, Klaske Hofman, Trudie Hoogland, Hinke Liesbeth v.d. Zee, Akke Rennie Seepma, Douwtje Lawerman en Binne v.d. Boon. Zoals bekend is de heer Iedema adjunkt-direkteur van de muziekschool in Dokkum. Enkele (Anjumer) groepen van de school lieten zich horen. In de eerste plaats blokfluitspelers en daarna een groepje muzikanten o.l.v. juf Hoekstra. Gé Dijkstra bespeelde het electronische orgel.

 

Nieuwe Dockumer Courant d.d. 21 november 1977