Harke Iedema Ridder in de Orde van Oranje Nassau

 

Dokkum – Harke Iedema uit Dokkum is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking van de Ridderorde vond plaats in het gemeentehuis te Dokkum.

 

Iedema (61) was tot 1999 directeur van de Streekmuziekschool Noord-Oost Friesland te Dokkum. Hij ontwikkelde de orgelmethode ’De jonge organist’ die in 1971 voor het eerst werd uitgegeven en op muziekscholen in heel Nederland wordt gebruikt. Decorandus is een verdienstelijk schrijver die zich vooral richt op de regionale cultuur (geschiedschrijving) en de kerk. Zo schrijft hij regelmatig koraalbewerkingen uit het liedboek voor de kerken. In kerkelijk verband wist hij na een brand voldoende middelen in te zamelen waardoor de kerk te Anjum een nieuw orgel verkreeg. Hiertoe trad hij, als organist, samen met anderen op. Betrokkene is bovendien vanaf 1970 vaste organist in de Hervormde kerk te Ferwerd.

Iedema heeft een aantal boeken geschreven waarin Anjum en haar bewoners centraal staan. Zo verscheen van zijn hand: de kroniek ’Van Anigheim tot Anjum’ (1977, 275 pagina’s). In 1978 kwam in de serie ’in oude ansichtkaarten’ een boekje uit waarvoor hij foto’s selecteerde en van teksten voorzag. Hij schreef tevens een (jeugd)roman over de historische figuur Willem Taeckes uit Anjum. In 1991 schreef hij op verzoek een gedenkboek ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het christelijk onderwijs in Anjum. Dit gedenkboek is eveneens geïllustreerd en telt 200 pagina’s. Een gelijksoortig boek schreef hij in 1997 voor het jubilerende (90 jaar) Christelijk Fanfarekorps te Anjum. Ook de plaatselijke voetbalvereniging jubileerde (1948-1998: 50 jaar) waarvoor decorandus het boek schreef: ’Van knollenveld naar Kolkenfjild’.

Iedema heeft geen vergoedingen ontvangen. Hij schrijft en musiceert om niet. Een schatting van zijn tijdsbesteding kon niet worden gegeven, maar aangenomen wordt dat zijn activiteiten vele uren per week vergden en vergen. Hij wordt om zijn inzet in bovengenoemde vormen zeer gewaardeerd en gerespecteerd.

 

Friesch Dagblad, 3 mei 2001

 

 

Lintjesregen Dongeradeel

 

Ook Harke Iedema (61) uit Dokkum rook onraad toen hij een brief van de gemeente had gekregen met het verzoek om vrijdagmorgen op het gemeentehuis te komen. De gemeente wilde hem, zo stond in het schrijven, spreken over de mogelijkheid om de tentoonstelling van Iedema’s tekeningen (die momenteel in de Anjumer molen gehouden wordt) te zijner tijd in ook het nieuwe gemeentehuis te kunnen houden. ”Ik tocht al dit is frjemd. It gemeentehûs stiet der noch net iens. Boppedat sitte wy yn de lêste dagen fan april en wat bard der dan? Krekt …”.

Iedema vertelde dat hij de uitnodiging heeft omgedraaid en op de achterkant iets heeft geschreven in de trant van ’dit kon wel eens om een lintje gaan’. ”Ik sil it se thús aanst sjen litte as bewiis dat ik wol troch hie”, zei Iedema lachend na afloop van de lintjesregen, waarbij hij werd benoemd in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester Roel Cazemier kwalificeerde Iedema als ’een bijzonder mens, creatief en kunstzinnig’. Hij gaf aan dat de Streekmuziekschool Noord-Oost Friesland dankzij Iedema’s inzet het belangwekkende instituut was geworden wat het nu is. ”De op stapel staande nieuwbouw kost enorm veel geld. Het is derhalve veelzeggend dat de raad bij hamerslag akkoord gegaan is met een dergelijke grote investering”,  aldus Cazemier, die daarme impliciet aangaf dat de politieke bestuurders het volste vertrouwen hebben in de muziekschool.

De decorandus is decennia lang verbonden geweest aan de muziekschool, van docent orgel destijds aan de Legeweg tot directeur aan de Gedempte Hantumervaart, waar hij in 1999 afscheid nam. Iedema ontwikkelde  de orgelmethode ”De jonge Organist’’, welke in 1971 voor het eerst werd uitgegeven en die op muziekscholen in heel Nederland gebruikt werd.

Iedema is (naast begenadigd tekenaar) een verdienstelijk schrijver die zich vooral richt op de streekcultuur, de geschiedschrijving en de kerk (onder meer koraalbewerkingen uit het Liedboek voor de Kerken) Hij wist na de brand voldoende middelen in te zamelen waardoor de kerk in Anjum een nieuw orgel kon verkrijgen, waarop de musicus ook regelmatig heeft gespeeld. Daarnaast is hij vanaf 1970 vaste organist in de hervormde kerk van Ferwert.

De geboren Anjumer, zo memoreerde Cazemier, bezit een kennis van Anjum ’waar velen jaloers op zijn’. ”U bent als het ware het historisch geweten van het dorp”. Iedema schreef diverse boeken waarin zijn geboortedorp centraal staat, zoals de kroniek ’Van Anigheim tot Anjum’ (1977, 275 pagina’s). In 1978 kwam in de serie ”In oude ansichten” een boekje uit waarvoor Iedema foto’s selecteerde en deze van teksten voorzag. Hij schreef tevens een (jeugd)roman over de historische figuur Willem Taeckes uit Anjum en in 1991 schreef hij op verzoek een gedenkboek naar aanleiding van 125 jaar christelijk onderwijs in Anjum. Vier jaar later verscheen van zijn hand een boek, waarin de geschiedenis van het toen 90-jarige Christelijk Fanfarekorps vervat stond. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van voetbalvereniging Anjum schreef hij het boek ’Van knollenveld naar Kokenfjild’ (1998). ”Om dit alles te realiseren heeft u talrijke lange avonden achter uw bureau doorgebracht”, aldus Cazemier. Omdat de onbaatzuchtige Iedema nimmer een vergoeding voor zijn schrijvenswerk en zijn orgelspel heeft gevraagd, achtte de burgemeester de waardering en het respect, die de samenleving met de Ridderorde voor Iedema tot uitdrukking wil brengen, dan ook volledig op zijn plaats.

 

Nieuwe Dockumer Courant, 3 mei 2001